DOTACE NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podporované aktivity

  • Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či
  • Realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce, nefunkčních přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.)
  • Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

Výše dotace

  • 60 % až 80 %
  • min. 100 tis.
  • max. 3 mil. Kč

Příjem žádostí do 30. 6. 2021


MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

VODOVODY

• výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel

• výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel

KANALIZACE

• výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypuštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)

• výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV podle předchozího bodu

• dostavba hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existujících, kapacitní a vyhovující ČOV

• odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

Výše dotace

• 70 %* celkových způsobilých výdajů – obec do 1000 trvale hlášených obyvatel

• 65 %* celkových způsobilých výdajů – obec v rozmezí 1001 až 2000 trvale hlášených obyvatel

• 60 %* celkových způsobilých výdajů – obec s více než 2000 trvale hlášených obyvatel

*Dotace může být v případě udělení priority navýšena o 10% z prostředků Jihočeského kraje

UZNATELNÉ NÁKLADY NA JEDNOHO PŘIPOJENÉHO TRVALE HLÁŠENÉHO OBYVATELE

• Podprogram „vodovody“ → max. 100 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové úpravny vody nebo přivaděče a vodovodu max. 110 tis. Kč bez DPH

• Podprogram „kanalizace“ → max. 150 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace max. 165 tis. Kč bez DPH

• Maximální výše podpory činí 50 000 000 Kč

Základní přílohy

• pravomocné a platné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno

• projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu

• stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce se zpracovaným PRVKÚK

• souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, na kterou se navrhovaná infrastruktura napojuje (je-li relevantní)

Podmínky

•akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje a musí mít pravomocné stavební povolení, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

• akce musí tvořit funkční celek.

• realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Příjem žádostí do 30. 9. 2021.


V brzké době také očekáváme vyhlášení dotačního titulu na RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE z Ministerstva zemědělství ČR. Pravidla jsou již známa, proto lze žádosti o dotace kompletně zpracovat a můžete tak být připraveni, jakmile bude výzva vyhlášena. 

Podporované aktivity

  1. rekonstrukce, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
  2. výstavba a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

Výše dotace

a) pro záměr rekonstrukce, obnovy a odbahnění: 80 %, max. 2 000 000 Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění

b) pro záměr výstavby: 80 %, max. 4 000 000 Kč za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 000 000 Kč na celou akci

Stavební povolení není třeba k podání žádosti, pouze ohláška, případně územní rozhodnutí.

V případě, že máte projekčně připravenou vodohospodářskou akci, nebo aktuálně nějakou připravujete, neváhejte se obrátit s konzultací na naši firmu.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více