Vyhlášen program REACT EU

Podporované aktivity

Stavební činnosti – sloužící k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven)

 • Výstavby, přístavy, nástavby nových budov
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov
 • K doplnění stavebních činností také:
  • Administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení
  • Zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)

Nákup nemovitosti

 • Nákup pozemku určeného pro následnou výstavbu
 • Nákup stavby
 • Nákup stavby určené k odstranění

Pořízení vybavení – pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb

 • Pořízení vozidel
 • Dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Kompenzační pomůcky pro výkon práce s klientem
 • Zdravotnické prostředky aj.

Tyto aktivity lze libovolně kombinovat, ALE VŽDY MUSÍ ŘEŠIT buď POŘÍZENÍ BUDOVY A JEJÍ NÁSLEDNOU REKONSTRUKCI nebo REKONSTRUKCI stávající budovy nebo NOVOSTAVBU nebo NÁKUP VOZIDEL a musí splnit ENERGETICKÉ PARAMETRY.

NELZE podpořit sociální službu domovy pro seniory!

Podmínkou je poskytovat SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (SOHZ), ať už sám jako žadatel či externě prostřednictvím organizace poskytující tyto služby.

Způsobilé výdaje jsou také na: zpracování projektové dokumentace a PENB, zpracování zadávacích řízení, pořízení Studie proveditelnosti aj.

Žadatelé: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace aj.

Výše dotace: 90-95 %

Minimámní výše celkových výdajů: 500 000 Kč

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Příjem žádostí: do 3. února 2022 (výzva může být uzavřena kdykoli po naplnění alokace)

 

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více