X
Fotovoltaika
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Fotovoltaika

Fotovoltaika

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY - STÁLE AKTUÁLNÍ!

 • Instalace fotovoltaických systémů (s možností akumulace) na podnikatelský budovách s jedním předávacím místem do distribuční soustavy
 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty
 • Příjem žádostí o dotaci od 22. 3. 2022
 • Ukončení příjmů žádostí (nově prodlouženo) do 30. 11. 2022 nebo do vyčerpání alokace
 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci

Výše podpory:

 • 35 % na fotovoltaické systémy
 • 50 % pro systém akumulace

Podmínky výzvy:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 11. 2023
 • Lze uplatnit pouze jedno místo realizace = jedno odběrné místo nebo předávací místo
 • V rámci jednoho odběrného nebo předávacího místa může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci
 • Není nutné zpracovávat Energetický posudek
 • Nebudou podporovány projekty pro umístění FVE na zemi!
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
 • Žadatel musí předložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě či Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • Příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny nižší cenou, než je v daném místě a čase obvyklé
 • Udržitelnost projektu je 5 let – po tuto dobu nesmí být investice prodána nebo zcizena
 • V případě s.r.o. nesmí být k podílu společníka vydán kmenový list a nesmí být podnikem v likvidaci či podnikem v obtížích
 • Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele
 • Po akceptaci žádosti o dotaci následně bude potřeba předložit Stavební povolení nebo ohláška stavebního úřadu, případně potvrzení úřadu, že realizace FVE nevyžaduje výše uvedená povolení. V případě výroben do 20 kWp instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/rozhodnutí – proto je vhodné záměr řešit na úřadě před samotnou realizací - nově je možné doložit Stavební povolení/ohlášku či jiné vyjádření Stavebního úřadu až do lhůty 270 dnů od schválení dotace
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu