X
Kanalizace a ČOV
Úvod    Dotace    OBEC    Kanalizace a ČOV

Kanalizace a ČOV

DOTACE NA VÝSTAVBU ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ - dvě výzvy na podání žádostí o dotaci (průběžná a kolová)

Aktuálně: Kolová výzva č. 21 již byla ukončena. Příjem žádostí již probíhá pouze do výzvy průběžné a to do 28. 2. 2023.

 • Dotace je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem a další
 • Výše dotace: 70 %
 • Celková alokace je ve výši:
  • průběžná výzva 4 mld. Kč
  • kolová výzva 1,5 mld. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci:
  • průběžná výzva od 15. 8. 2022 do 28. 2. 2023
  • kolová výzva od 15. 8. 2022 do 20. 10. 2022
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podporované aktivity:

 • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování
  specifického znečištění
 • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci
  (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Podmínky výzvev:

 • Podmínkou pro přijatelnost projektu je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení a u staveb ČOV povolení k nakládání s vodami
   
 • Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVKÚK)
 • Projekty v rámci obou výzev musí splnit určitý počet bodů v rámci hodnotících kritérií

 • V průběžné (nesoutěžní) výzvě budou podávány pouze projekty, které řeší výstavbu/dostavbu kanalizace, popř. výstavbu nové ČOV za účelem nového napojení na kanalizaci. Pro úspěšné hodnocení musí projekt dosáhnout 45 bodů

 • Kolová výzva (soutěžní) je s jednokolovým modelem hodnocení žádostí, minimální požadovaný počet bodů pro úspěšné hodnocení je 15 bodů

Přílohy k žádosti:

 • Formulář technických parametrů 
 • Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení, vodoprávní povolení a povolení k nakládání s vodami
 • Uzavřená Smlouva o dílo na realizaci vč. položkového rozpočtu
 • Vyjádření příslušného podniku povodí 
 • Stanoviska vlastníka a provozovatele
 • Zdůvodnění kapacity ČOV
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu