X
Sběrné dvory a další využití odpadů
Úvod    Dotace    OBEC    Sběrné dvory a další využití odpadů

Sběrné dvory a další využití odpadů

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A DALŠÍ VYUŽITÍ ODPADŮ

 • Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní a polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr vč. kontejnerů na sběr textilu)
 • Zavedení nebo rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozen (kat. číslo 20 01 08)
 • Projekty je možné kombinovat s infrastrukturou na předcházení vzniku odpadů (domací kompostéry pro občany, komunitní kompostéry a další
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další
 • Výše dotace: 85 %
 • Celková alokace je ve výši 500 mil. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 7. 9. 2022 do 31. 12. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky výzvy:

 • O dotaci na projekty sběrných dvorů a projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz gastroodpadů mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství daného kraje 
 • Maximální nákladovost projektu je 25 000 Kč/t za rok 
 • U projektu sběrných dvorů je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastu, kovů, objemného odpadu, nebezpečných skožek KO a místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení

Přílohy k žádosti:

 • Doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu (z hlediska životního prostředí)
 • Souhlas všech obcí zapojených do projektu (je-li relevantní)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů
 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo sloučené územní a stavební povolení
 • Projektová dokumentace 
 • Položkový rozpočet (členěn na stavební objekty)
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu