X
Sběrné dvory a další využití odpadů - PLÁNOVÁNO
Úvod    Dotace    OBEC    Sběrné dvory a další využití odpadů - PLÁNOVÁNO

Sběrné dvory a další využití odpadů - PLÁNOVÁNO

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A DALŠÍ VYUŽITÍ ODPADŮ

 • Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr)
 • Zavedení nebo rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozen (kat. číslo 20 01 08)
 • Projekty je možné kombinovat s infrastrukturou na předcházení vzniku odpadů (domací kompostéry pro občany, komunitní kompostéry a další)
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další
 • Výše dotace: 70 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
 • Celková alokace je ve výši 500 mil. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 15. 11. 2023 do 28. 6. 2024
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky dotace:

 • O dotaci na projekty sběrných dvorů a projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz gastroodpadů mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství daného kraje
 • Maximální nákladovost projektu je 25 000 Kč/t za rok
 • U projektu sběrných dvorů je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastu, kovů, objemného odpadu, nebezpečných skožek KO a místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu
 • U projektů sběrných dvorů a systému odděleného sběru odpadů lze pořídit lis, nikoliv nakládací a manipulační techniku
 • Pořízení SMART prvků (IT vybavení, čipy, čtečky, digitální prvky, software související s provozem apod.)
 • Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
 • Svozová technika pro sběr a svoz separovaných odpadů
  • vozidla specificky upravená pro svoz separovaného odpadu. Způsobilá je technika/nástavba, do které se nádoba vyprázdní (např. popelářské vozy, tzv. kuka vozy), vozidla s pevnou hydraulickou rukou s hákem pro manipulaci s kontejnery), nikoli, kterou se celá nádoba odveze
  • Tato technika musí být pořizována vždy s nákupem nových kompatibilních kontejnerů/nádob, které vytvářejí její kapacitu. Kontejnery nemusí být součástí žádosti (např. budou součástí jiného provázaného projektu)

Přílohy k žádosti:

 • Doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu (z hlediska životního prostředí)
 • Souhlas všech obcí zapojených do projektu (je-li relevantní)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů
 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo sloučené územní a stavební rozhodnutí (neplatí pro projekty obsahující pouze dodávky)
 • Projektová dokumentace (neplatí pro projekty obsahující pouze dodávky)
 • Položkový rozpočet (členěn na stavební objekty)
 • Potvrzení budoucích dodavatelů a odběratelů odpadů (tam, kde je tato povinnost uvedena v kritériích přijatelnosti)
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu