X
Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

DOTACE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) - tepelná čerpadla, fotovoltaika a další

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelná čerpadla typu vzduch-voda, země-voda a voda/voda
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu
  • součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy
 • Dále také instalace solárně-termických systémů či FVE
 • Instalace či výměna již stávajícího OZE za OZE vč. rekonstrukce otopné soustavy
 • Zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a dalčích měřících a řídících prvků
 • Dotace je určena nejen pro obce, kraje, příspěvkové organizace, ale také pro vysoké školy, školská zařízení, nadace, ústavy, spoiolky, obecně prospěšné společnosti, církve, státní podniky a další
 • Výše podpory je určena dle jednotkových nákladů (dle nově instalovaného výkonu)
 • Příjem žádostí od 24. 8. 2022 do 31. 5. 2023 (nebo do vyčerpání alokace 495 mil. Kč)

Podmínky výzvy:

 • nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2029.
 • nemovitost dotčena realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele
 • po realizaci nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva
 • nebude podporována výměna na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování (SZTE)
 • musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspor energie

Povinné přílohy k žádosti:

 • studie stavebního/technického řešení nebo projektová dokumentace pro stavební povolení/pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti (PENB)
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu