X
Třídící linky
Úvod    Dotace    OBEC    Třídící linky

Třídící linky

DOTACE NA TŘÍDÍCÍ LINKY (moderní poloautomatické/automatické linky vybavené moderní technikou)

 • Výstavba/modernizace třídicích a dotřiďovacích linek (s navýšením kapacity) pro separaci ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů:
  • papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01;
  • plasty 15 01 02, 20 01 39;
  • upravené plasty komunálního původu 19 12 04, 19 12 12;
  • nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01,
  • textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08,
  • kovy 15 01 04, 20 01 40;
  • sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05.
 • Primárním záměrem je podpora vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již předtříděných složek odpadu.
 • Dotace je určena pro obce, kraje, státní podniky, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, družstva a další
 • Výše dotace: 70 % (+ 15 % v případě vysoce účinných technologií)
 • Celková alokace je ve výši 250 mil. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 6. 12. 2023 do 29. 2. 2024 (výzva je kolová, nebude tedy uzavřena před tímto termínem, avšak jedná se o soutěžní výzvu - projekty budou seřazeny podle počtu získaných bodů)
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky dotace:

 • Třídicí a dotřiďovací linky založené převážně na manuálním třídění nejsou pro tuto výzvu přijatelné
 • V rámci hodnocení žádosti bude posuzováno, zda se jedná o tzv. „vysoce účinnou technologii“. Pro účely výzvy jsou za „vysoce účinné technologie“ považovány takové technologie, které budou alespoň z 80 % zpracovávat plastové odpady katalogových čísel 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04 a 19 12 12 s účinností alespoň 60 %. U těchto zařízení nemusí primárně docházet k navýšení kapacity na vstupu, ale podmínkou je zefektivnění poměru vytříděného odpadu.
  • "vysoce účinná technologie": takovýto projekt získá bonus 50 bodů v technickém hodnocení a 15% bonifikaci míry podpory
  • "účinností alespoň 60 %": Alespoň 60 % hmotnosti odpadního materiálu na vstupu musí být ze zařízení předáno k následnému materiálovému využití. Zařízení s převládajícím manuálním tříděním nelze ve smyslu této výzvy považovat za vysoce účinná. Využití účinnosti zařízení bude vykazováno a kontrolováno v době udržitelnosti projektu
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství daného kraje
 • Maximální nákladovost projektu je 25 000 Kč/t za rok
 • Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na třídění a dotřídění odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů (pokud se nejedná o vlastní odpad), v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro všechny přijímané odpady
 • Min. 30 % vytříděných odpadů ze zařízení musí vést následně po realizaci projektu k materiálovému využití
 • Zařízení musí být vždy provozováno dle § 21 a dále v souladu s § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu
 • Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení nezabudované do stavby, technologie, software atd

Nezle podpořit:

 • Náklady na pořízení vybavení pro transport odpadu do zařízení či výstupního materiálu ze zařízení.
 • Manipulační technika

Přílohy k žádosti:

 • Doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu (z hlediska životního prostředí)
 • Souhlas všech obcí zapojených do projektu (je-li relevantní)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů
 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo sloučené územní a stavební rozhodnutí (neplatí pro projekty obsahující pouze dodávky)
 • Projektová dokumentace (neplatí pro projekty obsahující pouze dodávky)
 • Položkový rozpočet (členěn na stavební objekty)
 • Potvrzení budoucích dodavatelů a odběratelů odpadů (tam, kde je tato povinnost uvedena v kritériích přijatelnosti)
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu