X
Vratné nádobí a obaly
Úvod    Dotace    OBEC    Vratné nádobí a obaly

Vratné nádobí a obaly

DOTACE NA POŘÍZENÍ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉHO NÁDOBÍ A OBALŮ

 • Podpora projektů zaměřených na vybudování a rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a obalů, tj. pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů a infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, školy, spolky, nadace, církve, obchodní společnosti, fyzické osoby podnikající a další
 • Výše dotace: 85 %
 • Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky výzvy:

 • Maximální nákladovost projektu je 150 000 Kč/t za rok
 • Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů aj.

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přispívající ke splnění cílů projektu
 • Nákup nového zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na mytí nádobí a obalů (gastromyčka, skladovací zařízení), software
 • Pořízení vlastního vratného nádobí

Přílohy k žádosti:

 • Doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu (z hlediska životního prostředí)
 • Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (jejichž vzniku bude po realizaci projektu předejito)
 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo sloučené územní a stavební povolení (je-li relevantní)
 • Projektová dokumentace vč. rozpočtu
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu