X
Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury
Úvod    Dotace    OBEC    Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury

Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury

DOTACE NA ODKANALIZOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ZÁSOBOVÁNÍM OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

 • Výstavba a obnova kanalizace (investiční i neinvestiční)
 • Výstavba a obnova vodovodů (investiční i neinvestiční)
 • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (pouze investiční)
 • Výše dotace: 70 %
 • Příjem žádostí o dotaci od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2023

Podmínky výzvy:

 • Cílem je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2500 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2500 obyvatel
 • Žadatel může podat v rámci daného opatření maximálně 1 žádost investičního charakteru a 1 žádost neinvestičního charakteru
 • Žadatel musí být být vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
 • Projekt musí být připravený k realizaci (např. potřebnou dokumentaci, apod.)

Přílohy k žádosti:

 • Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu
 • Stavební povolení či sdělení příslušného vodoprávního úřadu, že stavební povolení není vyžadováno
 • Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod (je-li předmětem projektu kanalizace a ČOV)
 • Rozhodnutí krajského úřadu o povolení provozování kanalizace nebo vodovodu pro veřejnou potřebu (je-li relevantní)
 • a další přílohy....
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu