X
Zadržování vody v krajině
Úvod    Dotace    OBEC    Zadržování vody v krajině

Zadržování vody v krajině

DOTACE NA REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ A NIV, MALÉ VODNÍ NÁDRŽE, VYTVÁŘENÍ A OBNOVA TŮNÍ, REVITALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

 • Dotace je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Příjem žádostí o dotaci od 7. 6. 2023
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 1. 2024 do 14:00
 • Výzva je průběžná, alokace 100 mil. Kč

Podmínky výzvy:

 • Výše dotace 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé výdaje 5 mil. Kč bez DPH
 • DPH je v rámci projektu nezpůsobilým výdajem
 • Lze žádat i zpětně na již zrealizované projekty (ty, které byly uhrazeny ne dříve než 1. února 2020)

Podporované aktivity:

 • vytváření a obnova blízkých koryt vodních toků vč. rekonstrukce břehových porostů 
 • obnova říčních rame, podpůrná opatření na vodním toku
 • odstranění či eliminace migrační překážky na vodních tocích, omezování úmrtnosti vodních živočichů aj.
 • vyhloubení tůné ve stávajícím terénu, svahování břehů a vytvoření dna tůní
 • obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů malé vodní nádrže
 • úprava či obnova břehů a dna malých vodní nádrží
 • výstavba nových malých vodních nádrží
 • odbahnění stáajvících malých vodních nádrží
 • realizace protipovodňových opatření (obnova ochranných nádrží, uvolňování území, realizace přírodě blízkých opatření)

Přílohy k žádosti:

 • PD pro stavební povolení (případně PD pro provádění stavby) vč. položkového rozpočtu
 • Podpis a posouzení výchozího stavu lokality
 • Územní rozhodnutí (popř. jiný dokument nahrazují ÚZ) s nabytím právní moci
 • Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby vč. souhlasu s provedním ohlášené stavby
 • Hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
 • Stanovisko, zda záměr může mít vliv na lokality soustavy Natura 2000
 • Odborný posusek (od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)
 • A další....

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu