X
Řízení projektu
Úvod    Řízení projektu

Řízení projektu

Naše společnost Vám ráda poskytne profesionální a spolehlivé zajištění následujících činností:

  • Analýza Vašeho projektového záměru ve vztahu k dotačním možnostem jak z národních zdrojů, tak fondů Evropské unie. První konzultaci nad Vaším projektovým záměrem, vyhledání vhodného dotačního titulu a zhodnocení reálné možnosti získání dotace nabízíme zcela zdarma. Po uzavření smlouvy na naše služby jsou konzultace a řešení Vašich projektů součástí činností v rámci smlouvy.
  • Odborná pomoc při přípravě projektu. Jsme schopni přizpůsobit Váš projektový záměr požadavkům příslušného dotačního titulu.
  • Kvalitní zpracování žádosti o dotaci a její předložení. Zaměřujeme se na zpracování žádostí o dotace z národních zdrojů a fondů Evropské unie včetně zpracování a kompletace povinných a dalších příloh k projektové žádosti. Obvykle se jedná o zpracování studií proveditelnosti, finančních a ekonomických hodnocení projektu, logických rámců, finančních analýz, výpočty finančních ukazatelů, zhodnocení finančního zdraví apod.
  • Součinnost a odborná pomoc při podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace.
  • Zajištění veškeré administrativy spojené s řízením projektu v jeho realizační fázi. Administrativa spojená s řízením projektu z naší strany spočívá ve zpracování průběžných a etapových zpráv, komunikaci s poskytovatelem dotace, pomoci při zajištění povinné publicity projektu, ve zpracování závěrečné zprávy s žádostí o platbu a závěrečného vyhodnocení akce.
  • Komunikace s poskytovatelem dotace.
  • Realizace výběorvých a zadávacích řízení. Součástí získání dotace je obvykle také realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, výběrového řízení dle vlastních podmínek poskytovatele dotace či zpracování tzv. cenové marketingu. Naše společnost má v této oblasti bohaté zkušenosti jak se zakázkami malého rozsahu, tak s většími podlimitními i nadlimitními veřejnými zakázkami. Jsme schopni zrealizovat veškeré druhy zadávacích i výběrových řízení
  • Poradenství a vypracování monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti projektu.

... a mnoho dalšího