X
Veřejné zakázky
Úvod    Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Administrace zakázek pro zadavatele

Součástí realizace projektu je obvykle realizace výběrového či zadávacího řízení na dodávky, služby nebo stavební práce. Příjemci dotací, státní instituce, územně samosprávní celky a další se musí řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Jsme schopni připravit a realizovat veškeré druhy výběrových a zadávacích řízení, a to jak dle zákona, tak dle specifických pravidel pro příjemce dotace.

Nabízíme Vám administraci zadávacích řízení dle zákona i mimo režim zákona – kontaktujte nás.

Společnost GARANTA CZ a.s. v rámci výběrového/zadávacího řízení zajišťuje:

 • zpracování výzvy k předkládání nabídek či oznámení o zakázce,
 • zpracování textové části zadávací dokumentace,
 • zajištění předání zadávací dokumentace účastníkům, příp. zveřejnění dokumentace,
 • organizaci průběhu přejímání nabídek v zadávacím řízení,
 • účast a odbornou spolupráci při otevírání obálek s nabídkami včetně vypracování příslušné dokumentace a protokolu,
 • účast a odbornou spolupráci při hodnocení relevantních nabídek včetně vypracování příslušné dokumentace a protokolu a zprávy o hodnocení nabídek,
 • oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení nabídky,
 • vypracování stanoviska zadavatele v případě podání námitek a jejich projednání s dotyčným uchazečem,
 • při podání námitek k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) předání kompletních podkladů o průběhu veřejné zakázky ÚOHS a řešení námitek s ÚOHS včetně podání vysvětlení,
 • adminstrace ohledně podpisu smlouvy s vítězným účastníkem,
 • oznámení na Věstníku veřejných zakázek, 
 • zajištění řádného průběhu a ukončení zakázky.

Vypracování/kontrola nabídek účastníků výběrových řízení

Účastníkům výběrových a zadávacích řízení nabízíme kontrolu jejich nabídek a to tak, aby nabídka plně odpovídala zákonným požadavkům a konkrétním požadavkům zadavatele.