X
33.73 Investice do zemědělských podniků
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    33.73 Investice do zemědělských podniků

33.73 Investice do zemědělských podniků

Kdo může žádat:

- zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě

- skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem jejich činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

 

Podporované oblasti:

- investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní, běžců, hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, zvěře ve farmovém chovu – jelenovití, mufloni, divoká prasata)

- investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu

- nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

- nádrže na zadržování srážkových vod ze střech zemědělských budov vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže

- retenční nádrže

 

Výše dotace:

- 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- navíc 10 % pro mladé začínající zemědělce

- navíc 10 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství a nehospodaří současně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě

- maximální výše dotace na jeden projekt je 30 mil. Kč

 

Další podmínky:

- žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč

- předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

- v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, nejpozději do 16.1.2024 je potřeba mít vyřízené pravomocné povolení

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu