X
49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce

49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce

Kdo může žádat:

- mladý začínající zemědělec, tzn. osoba, která dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku a podniká v zemědělské prvovýrobě

- žadatel musí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele nejpozději k datu podání žádosti o dotaci

 

Podporované oblasti:

- podpora se poskytuje jako přímá nenávratná dotace na realizaci podnikatelského plánu

- podnikatelský plán je realizován po dobu 2 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace a jedná se o souhrn veškerých výdajů a činností souvisejících se zemědělskou výrobou

- výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu

- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné

- mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu

- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby

- nákup zemědělských nemovitostí, nákup hospodářských zvířat

- nákup sadby a osiva, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

 

Výše dotace:

- základní sazba dotace činí 1 500 000 Kč (t,. cca 58 tis. EUR)

- navýšená sazba dotace činí 2 030 000 Kč (tj. cca 78 tis. EUR) v případě, že předmětem podnikatelského plánu bude zpracování vlastní zemědělské produkce

 

Další podmínky:

- podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku

- podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 2 roky

- mladý zemědělec si může minimální zemědělskou kvalifikaci doplnit nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- žadatel ke dni podání žádosti o dotaci nepřekročí maximální hodnotu standardní produkce

- žadatel/ka, ani jeho/její manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka (v případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje na fyzickou osobu plnící funkci statutárního orgánu) nebyl/a příjemcem dotace z opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v PRV 2007-2013 ani z operace 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců v PRV 2014-2020.

- lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace

- v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, nejpozději do 16.1.2024 je potřeba mít vyřízené pravomocné povolení

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu