X
DOTACE MMR VYHLÁŠENY
Úvod    Aktuality    DOTACE MMR VYHLÁŠENY

DOTACE MMR VYHLÁŠENY

DOTACE MMR VYHLÁŠENY
MMR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy na podporu místních komunikací a veřejných budov.

 

Obce do 3 tis. obyvatel mohou žádat na rekonstrukce, modernizace, přestavbu nebo přístavbu veřejných budov, a to:

 • Kulturní domy
 • Budovy se sídlem obecních úřadů
 • Knihovny
 • Školní budovy určené pro výuku MŠ a ZŠ vč. prostor pro družinu, školní kuchyně i jídelny

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci i po celou dobu realizace akce.

Nelze podat žádost na již započaté akce.

Nelze financovat: obnovy hasičských zbrojnic, tělocvičen, sportovišť, prostor pro spolky, zdravotních středisek, obřadních či výstavních síní, zázemí technických služeb a navyšování kapacity ZŠ nebo MŠ.

Vždy musí být hlavním předmětem vnitřní rekonstrukce (doplňkově lze i vnější).

Výstupy projektu nesmí sloužit ekonomické činnosti.

Dotace je až 80 % způsobilých výdajů. 

Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. pak 10 mil. Kč.

Příjem žádostí je možný do 5. 6. 2023.

 

Obce do 10 tis. obyvatel pak mohou zažádat o podporu obnovy místních komunikací a jejich součástí:

 • Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy vč. zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
 • Jsou-li nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace, pak i:
  • obnova kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace)
  • obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci i po celou dobu realizace akce.

Přípustné změny povrchů:

Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

Nový povrch: asfalt beton dlažba

Dotace je až 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. pak 10 mil. Kč.

Příjem žádostí je možný do 5. 6. 2023.