X
ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV
Úvod    Aktuality    ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV
Blíží se výzva na energetické úspory veřejných budov.

 

Opět bude možné prostřednictvím dotací podpořit ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH. Cílem jsou komplexní projekty, zaměřené především na tyto aktivity:

 • Stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technckých vlastností obvodových konstrukcí budov
 • Systémy pro využívání odpadního tepla
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Rekonstrukce otopné soustavy
 • A další opatření typu zavedení energetického managementu vč. řídících prvků, rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnice apod. s jednou centrální kotelnou
 • Dále je také možné projekty kombinovat s:
  • výměnou osvětlení
  • instalací vnějších stítíních prvků
  • instalací obnovitelných zdrojů energie (FVE, tepelná čerpadla)
  • pořízením technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky apod. 

Podmínky dotace:

 • Mezi žadatele se řadí obce, kraje, školy, nadace, církve aj.
 • Příjem žádostí o dotaci poběží od 1. 3. 2023 do 1. 3. 2024 (nebo do vyčerpání finanční alokace)
 • Výše dotace je odvislá od jednotkových nákladů - dle stupně rozsahu renovace budovy

Další podmínky dotace:

 • Nebudou podporovaná opatření na bytových a rodinných domech
 • Nebudou podporovaná opatření na novostavbách, přístavbách a nástavbách
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů proti původnímu stavu
 • Budova po realizaci musí plnit minimální parametry energetické náročnosti dané vyhláškou č. 264/2020 Sb.
 • Po realizaci nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplné vody využívána tuhá fosilní paliva
 • Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele o dotaci

Přílohy k žádosti o dotaci:

 • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti
 • Odborný posudek zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti o dotaci se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu