X
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - PRODLOUŽENO!
Úvod    Aktuality    FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - PRODLOUŽENO!

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - PRODLOUŽENO!

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PODNIKATELE - PRODLOUŽENO!
Fotovoltaické systémy pro podnikatelské subjekty z Národního plánu obnovy.

 

Edit k 29. 8. 2022: Ze strany MPO došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022 vč. dodatečné alokace ve výši až 2 mld. Kč. Zároveň se prodloužuje termín pro dodání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 180 na 270 dní.

Aktuálně je již alokace vyčerpána, nicméně příjem žádostí stále probíhá. Níže uvádíme bližší informace k výzvě:

 • Příjem žádosti o dotaci: od 22. 3. 2022
 • Ukončení příjmu žádosti o dotaci: PRODLOUŽENO do 31. 8. 2022
 • Místo realizace projektu: celá ČR vč. Prahy
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději: do 31. 11. 2023
 • Alokace: již přečerpána, nicméně stále je možné podávat žádosti o dotaci 
 • Výše podpory:
  • 35 % na fotovoltaické systémy
  • 50 % pro systém akumulace
 • Oprávnění příjemci podpory: malý, střední a velký podnik
 • Podporované aktivity:
  • Instalace FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, sklad apod.) s instalovaným výkonem od 1 MWp včetně

Další podmínky výzvy:

 • Lze uplatnit pouze jedno místo realizace = jedno odběrné místo nebo předávací místo
 • V rámci jednoho odběrného nebo předávacího místa může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci
 • Není nutné zpracovávat Energetický posudek
 • Nebudou podporovány projekty pro umístění FVE na zemi!
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
 • Žadatel musí předložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě či Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
 • Připojení musí být nejpozději do 31. 8. 2023
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • Příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny nižší cenou, než je v daném místě a čase obvyklé
 • Udržitelnost projektu je 5 let – po tuto dobu nesmí být investice prodána nebo zcizena
 • Po akceptaci žádosti o dotaci následně bude potřeba předložit Stavební povolení nebo ohláška stavebního úřadu, případně potvrzení úřadu, že realizace FVE nevyžaduje výše uvedená povolení. V případě výroben do 20 kWp instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/rozhodnutí – proto je vhodné záměr řešit na úřadě před samotnou realizací
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu