X
OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027
Úvod    Aktuality    OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027
První výzvy nového Operačního programu Rybářství vyhlášeny. Celkem je pro rybáře připraveno 1,1 miliardy korun.

 

Od 25. října - 28. listopadu 2022 probíhá Výzva z OP Rybářství k předkládání žádostí o dotaci do následujících opatření:

2.1.2 Investice do akvakultury

Tato aktivita je zaměřena na zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Příjemce podpory

  • Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.
  • Podpora je také určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu.
  • Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.
  • Chovatel musí mít chovatelskou činnost registrovanou, nebo schválenou krajskou veterinární správou.

Výše podpory: 

  • 50 % způsobilých výdajů
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč a maximálně 30 mil. Kč na každý jednotlivý projekt

 

2.2.2 Zpracování produktů

Aktivita je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Příjemce podpory

  • Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb.

Výše podpory

  • 50 % způsobilých výdajů
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč a maximálně 30 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu