X
OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY
Úvod    Aktuality    OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY

OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY

OPŽP SPOUŠTÍ NOVÉ VÝZVY
Nové OPŽP 2021-2027 vyhlásilo více než 10 výzev.

Operační program Životní prostředí 2021–2027 nabídne celkem 61 miliard korun. 

První spuštěné výzvy k předkádání žádosti jsou z obalsti VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ je aktuálně vyhlášeno 5 výzev. Jedná se o stavby a intenzifikace ČOV, výstavba či dostavba kanalizací, výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řádů, dále výstavba či intenzifikace úpraven pitné vody a mnoho dalších.

Z oblasti ENERGETICKÝCH ÚSPOR se jedná o výzvy zaměřené na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách či výstavba budov veřejného sektoru, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Výzvy se také zaměřují na OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE), je možné žádat na výměnu zdrojů vytápění či chlazení, instalaci FVE či solárně-termických systémů a dalších obnovitelných zdrojů energie, které vedou k úspoře energií a CO2.

 V rámci ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU jsou vyhlášené výzvy na preventivní opatření oproti povodím a suchu, průzkumné vrty, tvorby metodik pro zpracování bilance akutálních a budoucích zásob podzemní vody, úprava či změna zázemí environmentálních center a další.

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ se zaměřilo na ODPADY - výzvy jsou vyhlášeny na výstavba či modernizace sběrných dvorů, pořízení kompostérů, podpora opakovaně použitelného nádobí a obalů. Dále vznik RE-USE center, podpora zařízení na separaci a oddělený sběr a svoz komunálních odpadů. 

Poslední oblast PŘÍRODA A ZNEČIŠTĚNÍ, ve které jsou vyhlášené výzvy na rekultivaci starých skládek, sanaci lokali s ekologickou zátěží, náhrady či rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížění emisí či snížení amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů.

Výzvy jsou určené jak pro věřejné subjekty, tak také pro neziskové organizace či podnikatele.

Bližní informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci DOTACE, kde si stačí vybrat subjekt, který má zájem o dotaci.