X
POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP
Úvod    Aktuality    POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP

POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP

POSTAVTE A REKONSTRUUJTE CHODNÍKY S IROP
Stovky miliónů korun jsou připraveny na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy a na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

 

Podmínkou pro podání žádosti je vyhotovení Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace, pro aktivitu B pak i Zprávy o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace. 

Nelze podpořit aktivity související se silnicemi, místními a účelovými komunikacemi a parkovišti. 

V případě aktivity A je nutné, aby projektem byla dotčena komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 1000 vozidel/den.

V případě aktivity B musí být dotčena silnice nebo místní komunikace, na které bezpečnostní inspekce pozemní komunikace prokázala vysoké bezpečnostní riziko pro chodce nebo cyklisty.

Výše dotace ja 85 % z celkových způsobilých výdajů, max. výdaje na projekt jsou pak 30 mil. Kč.