X
Chodníky a bezpečnostní prvky
Úvod    Dotace    OBEC    Chodníky a bezpečnostní prvky

Chodníky a bezpečnostní prvky

Až do konce roku 2027 je možné získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na bezpečnou nemotorovou dopravu v rámci vyhlašovaných výzev MAS (Místních akčních skupin), a to:

  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A)
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy dosažené stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)

Nelze podpořit aktivity související se silnicemi, místními a účelovými komunikacemi a parkovišti. 

V případě aktivity A je nutné, aby projektem byla dotčena komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 500 vozidel/den.

V případě aktivity B musí být sveden cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/den, případně musí jít o zajištění obslužnosti obce s více než 2000 obyvateli či obsloužena lokalita s více než 250 pracovními místy.

Výše dotace ja 95 % z celkových způsobilých výdajů, max. výdaje na projekt jsou pak dle konkrétní výzvy MAS.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu