X
Chodníky a bezpečnostní prvky
Úvod    Dotace    OBEC    Chodníky a bezpečnostní prvky

Chodníky a bezpečnostní prvky

Až do října příštího roku či do vyčerpání alokace ve výši stovek miliónů korun lze žádat z Integrovaného regionálního operačního programu na infrastrukturu na bezpečnou nemotorovou dopravu, a to:

  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A)
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy dosažené stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)

Podmínkou pro podání žádosti je vyhotovení Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace, pro aktivitu B pak i Zprávy o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace. 

Nelze podpořit aktivity související se silnicemi, místními a účelovými komunikacemi a parkovišti. 

V případě aktivity A je nutné, aby projektem byla dotčena komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 1000 vozidel/den.

V případě aktivity B musí být dotčena silnice nebo místní komunikace, na které bezpečnostní inspekce pozemní komunikace prokázala vysoké bezpečnostní riziko pro chodce nebo cyklisty.

Výše dotace ja 85 % z celkových způsobilých výdajů, max. výdaje na projekt jsou pak 30 mil. Kč.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu