X
Dotace na zapravování kompostu (výstavba kompostárny)
Úvod    Dotace    OBEC    Dotace na zapravování kompostu (výstavba kompostárny)

Dotace na zapravování kompostu (výstavba kompostárny)

Veřejné subjekty mohou žádat o dotaci na stroje zapravující kompost na ZPF či na výstavbu a modernizaci kompostáren.

 • Dotace je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a další
 • Příjem žádostí o dotaci:
  • od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024 (nebo do vyčerpání alokace)
 • Celková alokace je ve výši:
  • 1,6 mld. Kč - z toho aktivita C = 1 mld. Kč
 • Výše dotace: 70 %
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 8. 2025
 • Minimální způsobilé výdaje: 750 tis. Kč
 • Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti, způsobilé výdaje jsou platné od 1. 2. 2022
 • Doba udržitelnosti je 5 let

Podporované aktivity:

Aktivita B

 • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ZPF pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic (dále jen „BPS“) - musí se jednat o odpadovou BPS (dle zákona o odpadech)
 • Dotace max. 70 %
 • Čerpání v režimu de minimis (200 000 EUR) nebo článek 14 GBER
 • Žadatel = provozovatel kompostárny či odpadové BPS uzavře před podáním žádosti o dotaci Rámcovou smlouvu o dodávkách kompsotu a jeho zapravení na ZPF se zemědělským podnikem či více podniky - zemědělec, který zároveň provozuje kompostárnu doloží čestné prohlášení o dodávce a zapravení na svoji plochu ZPF 
 • Aplikován musí být výhradně kompost v souladu se zákonem (č. 156/1998 Sb.,) o hnojivech
 • Z dotace je možné pořídit: pluh, rozmetadlo, prohrabávač, kypřič, speciální aplikátor digestátu (BPS), ne však cisterny k transportu kompostu či stroje s aktivním pohonem (traktor apod.), nesmí se jednat o manipulační techniky
 • V rámci projektu je nutné splnit nákladovou efektivnost - modelový příklad zde:
  • Modelový příklad projektového záměru skupiny B (kompostárny a BPS): Při pořízení stroje za min. 750 tis. Kč (bez DPH) je nutné, aby kompostárna vyprodukovala min. 1 000 tun kompostu ročně, který prodá zemědělci či zapraví na vlastní ZPF plochu o velikosti 125 ha. Kompostárna musí mít uzavřenou smlouvu se zemědělcem nebo si pomocí čestného prohlášení může aplikovat kompost na svoji plochu ZPF (avšak musí se jednat o certifikovaný kompost - tuto certifikaci lze proplatit z dotace. Následně získá dotaci 70 % ze 756 tis. Kč​​​​​​

Aktivita C

 • Podpora pro navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelnýchodpadů (dále jen „BRO“)
  • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
  • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
  • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy
 • Žádat mohou malé, velké, komunitní kompostárny - nově vznikající i stávající a BPS již pouze stávající (a odpadové) - případně lze později doložit převod na odpadovou BPS
 • Dotace max. 70 %
 • Čerpání v režimu de minimis (200 000 EUR) nebo článek 14 GBER
 • Projekt musí přispět k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování BRKO včetně předcházení vzniku, a čistírenských kalů z komunálních ČOV a zařízení pro zpracování digestátu a fugátu z BPS
 • Opět platí, že vyrobený kompost musí skončit na ZPF
 • Kompost musí splňovat podmínky podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
 • Způsobilé výdaje musí přímo souviset s funkcí kompostárny - stavební úpravy, váhy, míchací zařízení, rozmetadla, síta, drtiče, překopávač, lopaty na nakladače - ne však traktor a manipulační technika s klasickým pohonem (pouze s elektrickým)
 • V rámci projektu je nutné splnit nákladovou efektivnost - modelový příklad zde:
  • Modelový příklad projektového záměru skupiny C (navýšení kapacity kompostáren a BPS): Vybudování nové nebo rozšíření stávající kompostárny vč. pořízení nutného vybavení za min. 750 tis. Kč (bez DPH) je nutné, aby kompostárna navýšila kapacitu vyrobeného kompostu o 42 t/rok (v případě vybudování nové kompostárny půjde o navýšení z 0 na 42 t/rok). V případě stávající kompostárny s již schválenou kapacitou, se tato kapacita také musí navýšit o 42 t/rok. Veškerý nově vyrobený kompost (min. 42 t/rok) musí být zapraven na ZPF. Před zapravením musí dojít k certifikaci kompostu dle ČSN (tuto certifikaci lze proplatit z dotace). Následně získá dotaci 70 % ze 756 tis. Kč.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Projektový záměr
 • Kumulativní rozpočet
 • Technická zpráva s technickým podpisem, situace a rámcový rozpočet (aktivita C)
 • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci (u aktivity C)
 • Povolení k provozu (u aktivity B, u C pouze u stávajících kompostáren)
 • Rámcová smlouva (aktivita B)

V rámci dotace lze také podpořit zpracování žádosti o dotaci (vč. vyplnění v systému) a také další administrativní kroky v rámci projektu. 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. 

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kundrát
+420 602 316 571
kundrat@garanta-cz.eu