X
Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Z MODERNIZAČNÍHO FONDU

 • Instalace fotovoltaických elektráren (s možností akumulace) s výkonem do 1 MWp (včetně)
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů (více objektů) s více než jedním předávacím místem do DS/PS
 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty
 • Ukončení příjmů žádostí do 15. 3. 2023 nebo do vyčerpání alokace
 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci

Výše podpory:

 • Maximální míra podpory je dle jednotkových nákladů dle výkonu v kW, výsledná podpora však nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie nebo PD v úrovni pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu
 • Energetické posouzení
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (je-li relevantní)
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva

Podmínky výzvy:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do dvou let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí (tj. po schválení projektu)
 • Nejsou podporovány instalace s jedním předávacím místem do distribuční soustavy POUZE NA BUDOVÁCH! V tomto případě je nutné mít dvě rozdílná místa (dvě budovy) se dvěma předávacími místy do distribuční soustavy
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělské půdního fondu nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu