X
Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Z MODERNIZAČNÍHO FONDU

 • Instalace fotovoltaické elektrárny (s možností akumulace do baterií) s výkonem nad 1 MWp
 • Projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční/přenosové soustavy - převážně pro dodávky do sítě
 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty - podmínka je stát se v budoucnu držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích
 • Zahájení příjmů žádostí od 15. 5. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 10. 9. 2024 nebo do vyčerpání alokace (celkem 4 mld. Kč)
 • Projekty jsou v rámci výzvy hodnoceny a seřazeny dle počtu získaných bodů 

Výše podpory:

 • Maximální míra podpory je dle jednotkových nákladů dle výkonu v kW, výsledná podpora nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu

Podmínky výzvy:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do pěti let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí (tj. po schválení projektu)
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Rezervovaný výkon daného odběrného místa uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny do distribuční/přenosové soustavy dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu v daném odběrném místě
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělské půdního fondu tříd ochrany BPEJ I. a II. (netýká se projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben) nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele

Přílohy žádosti:

 • Potvrzení technických a energetickcých parametrů = ODBORNÝ POSUDEK zpracovaný:
  • energetickým specialistou
  • autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb (IE02, TE03)
  • autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00)
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě
  • rezervovaný výkon daného odběrného místa uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny do distribuční/přenosové soustavy dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu v daném odběrném místě 
 • Povolení k realizaci projektu (vydaný stavebním úřadem), příp. vyjádření úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu