X
Fotovoltaické elektrárny nad 50 kWp s vlastní spotřebou
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Fotovoltaické elektrárny nad 50 kWp s vlastní spotřebou

Fotovoltaické elektrárny nad 50 kWp s vlastní spotřebou

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Z MODERNIZAČNÍHO FONDU

 • Instalace fotovoltaické elektrárny (s možností akumulace do baterií) s výkonem nad 50 kWp do 5 MWp (včetně)
 • Projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční/přenosové soustavy
 • Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby
 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty
 • Zahájení příjmů žádostí od 1. 3. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 10. 2024 nebo do vyčerpání alokace (celkem 3 mld. Kč)
 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci

Výše podpory:

 • Maximální míra podpory je dle jednotkových nákladů dle výkonu v kW, výsledná podpora však nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

Podmínky výzvy:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do tří let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí (tj. po schválení projektu)
 • Nebudou podpořeny projekty s jedním předávacím místem do distribuční/přenosové soustavy s instalovaným výkonem do 50 kWp
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Rezervovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení činí maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě
 • Projekt nesmí být zahájen před datem 1. 3. 2024.
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělské půdního fondu tříd ochrany BPEJ I. a II. (netýká se projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben) nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele

Přílohy žádosti:

 • Potvrzení technických a energetických parametrů = ODBORNÝ POSUDEK zpracovaný:
  • energetickým specialistou s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
  • autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb (IE02, TE03)
  • autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00)
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě 
  • rezervovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení činí maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě
 • Povolení k realizaci projektu (vydané stavebním úřadem), příp. vyjádření úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
 • Položkový rozpočet
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193

prochazkova@garanta-cz.eu