X
Fotovoltaické systémy - FVE na více budovách
Úvod    Dotace    OBEC    Fotovoltaické systémy - FVE na více budovách

Fotovoltaické systémy - FVE na více budovách

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY NA BUDOVÁCH A DALŠÍ INFRASTRUKTUŘE 

 • Instalace fotovoltaických systémů na budovách či na zemi s více než jedním předávacím místem do distribuční/přenosové soustavy
 • Dotace je určena pro obce, kraje, městské obvodyčásti, dále pro církve a náboženské společnosti a jejich svazy, žadatelem zřízené příspěvkové organizace nebo jím 100 % vlastněné právnické osoby atd.
 • Příjem žádostí o dotaci bude zahájen od 1. 3. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 10. 2024 nebo do vyčerpání alokace (1 mld. Kč)

Výše dotace:

Výše dotace je určená dle celkového instalovaného výkonu FVE (případně také dle výkonu akumulace), vždy však maximálně:

 • instalace FVE max. 45 %
 • bateriová akumulace max. 30 %

Jedná se o režim veřejné podpory.

Podmínky výzvy:

 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci
 • Podporovány jsou také TDI, AD, BOZP aj.
 • V podpořených budovách musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci
 • Smlouva o připojení do distribuční/přenosové soustavy musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrad za takové omezení, a to v min. rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělské půdního fondu tříd ochrany BPEJ I. a II. (netýká se projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben) nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • Doba udržitelnosti je 5 let
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu

Přílohy žádosti:

 • Potvrzení technických a energetickcých parametrů = ODBORNÝ POSUDEK zpracovaný:
  • energetickým specialistou s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
  • autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb (IE02, TE03)
  • autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00)
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě 
  • Smlouva musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, v min. rozsahu 5% celkové roční výroby této výroby
 • Stavební povolení, příp. vyjádření úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
 • Položkový rozpočet
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu