X
Investice do lesů
Úvod    Dotace    OBEC    Investice do lesů

Investice do lesů

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 - 2027. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 30. 4. 2024 - 21. 5. 2024.

INTERVENCE 35.73 TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Záměr a) Investice do technologií pro hospodaření v lesích - držitelé lesů

Kdo může žádat:

 • držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v lese hospodaří
 • žadatel musí být vlastníkem pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo nájemce, pachtýřem či vypůjčitelem lesa o výměře alespoň 3 ha (žadatel musí na těchto pozemcích hospodařit podle schváleného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (LHO) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy)

Způsobilé výdaje:

 • stroje a zařízení pro hospodaření v lese
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • stroje a zařízení pro výrobu palivového dříví a mobilní stroje pro pořez dříví
 • dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin

Výše dotace:

 • 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Reálné projekty:

 • přibližovač (skidder)- dříve „lesní kolový tahač (LKT)“
 • traktory s ochrannou konstrukcí proti padajícím a pronikajícím předmětům
 • živý kůň, hydraulický jeřáb s drapákem, rýhový zalesňovací stroj řetězové, rámové a pásové pily, štěpkovač a shrnovač klestu, štípací a kráticí stroj
 • probírkový harvestor, těžební hlavice, vyvážeč (forwarder), samochodný naviják, klanicový vyvážecí vlek, stožárová lanovka, lanový naviják, čelní rampova

INTERVENCE 36.73 INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY

Kdo může žádat:

 • soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesa (PUPFL)
 • žadatel je v příslušném hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu držitelem lesních pozemků o min. výměře 3 ha

Způsobilé výdaje:

 • investice související s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů, vybavení (mosty, propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a včetně nezbytně vyvolaných investic.
 • investice související s rekonstrukcí stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
 • projekční a průzkumní práce a inženýrská činnost během realizace projektu max. do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • nákup pozemku max. do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Výše dotace:

 • 80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Podmínky:

 • žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci více žádostí, když bude každý projekt realizovat v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu
 • na projekt musí být vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí
 • výstavba lesních cest (1L nebo 2L) bude podporována pouze v případě, že realizací výdajů, nedojde v rámci lesního majetku ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu optimální (dle vyjádření ÚHÚL)
 • lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkce lesa)
 • v rámci jedné podané žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty
 • Pravomocné a platné povolení od stavebního úřadu se dokládá nejpozději do data doložení příloh tj. 8.10.2024, kdy již bude zveřejněn seznam doporučených žádostí. Proto do tohoto data je potřeba mít zajištěné vyjádření od stavebního úřadu i projektovou dokumentaci, která musí splňovat požadavky dané pravidly tohoto dotačního programu

INTERVENCE 43.73 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Kdo může žádat:

 • Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků (PUPFL).
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů

Způsobilé výdaje:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků, výstavba studánek
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor
 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně
 • nákup pozemků maximálně do 10 % celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace (musí existovat přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu)

Výše dotace:

 • 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Podmínky:

 • PUPFL, v rámci, kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou
 • Pravomocné a platné povolení od stavebního úřadu se dokládá nejpozději do data doložení příloh tj. 8.10.2024, kdy již bude zveřejněn seznam doporučených žádostí. Proto do tohoto data je potřeba mít zajištěné vyjádření od stavebního úřadu i projektovou dokumentaci, která musí splňovat požadavky dané pravidly tohoto dotačního programu.
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu