X
Investice do nezemědělských činností
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    Investice do nezemědělských činností

Investice do nezemědělských činností

Investice do nezemědělských činností

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel (min. po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidovaný v Evidenci zemědělského podnikatele)

Podporované oblasti: 

 • Vybrané nezemědělské činnosti – zejména nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Způsobilé výdaje v opatření: 

 • stavební obnova či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (silniční vozidla pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla nejsou způsobilé)
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • pořízení základního nábytku
 • doplňující výdaje max. 30 % způsobilých výdajů (úprava povrchů, odstavná a parkovací stání, nákup a výsadba zeleně, oplocení)
 • nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)

Výše dotace a způsobilých výdajů:

 • střední podniky 25 - 50 % ze způsobilých výdajů (dle regionu v němž je projekt realizován)
 • malé podniky 35 – 60 % ze způsobilých výdajů (dle regionu v němž je projekt realizován)
 • minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 200 tis. Kč
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 10 mil. Kč

Podmínky:

 • žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů
 • projekt musí být zaměřen pouze na vybrané činnosti (CZ-NACE), zejména zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy a údržba motorových vozidel, výzkum a vývoj
 • budou preferovány projekty, které jsou méně finančně náročné, pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově, jsou šetrné k životnímu prostředí, aktivizují mladou generaci
 • žadatel musí vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodařit v lese s min. výměrou 10 ha

Příklady reálných projektů:

 • zřízení pneuservisu včetně pořízení vybavení
 • pořízení stavebního stroje a provádění výkopových prací
 • vybavení dílny pro opravu zemědělských strojů
 • pořízení vybavení pekárny
 • zřízení pivovaru
 • pořízení vybavení kovárny
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu