X
Projektová příprava
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Projektová příprava

Projektová příprava

V rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím výzev vyhlášených MMR je možné žádat na finanční podporu projektových příprav. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026.

Příjem žádostí
Podpora malých projektů do 29. 11. 2024 !UKONČEN PŘÍJEM!

Podpora velkých projektů do 31. 5. 2024

Podpora projektů již předložených do výzev do 31. 5. 2024

Podpora projektů pro bydlení do 30. 4. 2024

Je možné podpořit tyto aktivity:

 • Pořízení projektové dokumentace
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
 • Studie stavebně technologického řešení
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • Realizace architektonické soutěže
 • Příprava smluv typu PPP a EPC

Podpora projektů – malé a velké projekty

 • Podporovány jsou projektové činnosti v oblastech:
  • bezpečnosti veřejných prostranství a městské mobility
   (s výjimkou projektů využívajících ekosystém sítí 5G)
  • posilování odolnosti krajiny
   (vodárenské soustavy, ČOV, regenerace brownfieldů)
  • investic do přírodě blízkých řešení proti vlnám veder, suchu, záplavám a špatné kvalitě ovzduší v městských oblastech
   (vodní zdroje, následky živelních pohrom, kvalita ovzduší)
  • udržitelné mobility a snižování emisí
   (cyklostezky, dobíjecí stanice pro elektromobily, kulturní a sportovní centra)
  • odstraňování ekologických zátěží
   (odpadové hospodářství a recyklace, rekultivace skládek, likvidace ekologických havárií)
  • zkvalitňování veřejného prostoru s důrazem na environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost
   (rekonstrukce veřejných budov, bytových domů a revitalizace veřejného prostoru, výstavba či rekonstrukce/modernizace dopravního zázemí hromadné dopravy)
  • regionální konkurenceschopnosti
   (výstavba či rekonstrukce škol, zdravotních zařízení, zařízeních poskytujících sociální služby, knihoven, kulturních domů, obecních úřadů multifunkčních domů)
 • Způsobilé jsou výdaje vzniklé od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026

Podpora projektů již předložených do výzev

 • Podporovány jsou projektové činnosti v oblastech:
  • bezpečnosti veřejných prostranství a městské mobility
   (s výjimkou projektů využívajících ekosystém sítí 5G)
  • veřejné infrastruktury
   (obnova místních komunikací – případně vč. obnova kanalizace apod.)
  • technické infrastruktury
   (vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, plynovody)
  • zkvalitňování veřejného prostoru s důrazem na environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost
   (rekonstrukce veřejných budov a bytových domů, revitalizace veřejného prostoru, výstavba či rekonstrukce/modernizace dopravního zázemí hromadné dopravy)
  • regionální konkurenceschopnosti
   (výstavba či rekonstrukce škol, zdravotních zařízení, zařízeních poskytujících sociální služby, knihoven, kulturních domů, obecních úřadů multifunkčních domů)
  • snižování energetické náročnosti veřejných budov
   (zateplení, modernizace vnitřního osvětlení, instalace FVE, zelené střechy, systémy pro srážkové vody)
 • Realizace projektu předloženého do výzvy ještě nesmí být ukončena
 • Způsobilé jsou výdaje vzniklé od 1. 2. 2020

Podpora projektů pro bydlení

 • Podporovány jsou projektové činnosti v oblasti:
  • výstavby nebo rekonstrukce bytů/rodinných domů/bytových domů, které budou následně sloužit pro nájemní bydlení
 • Podpořeny budou pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení
 • Způsobilé jsou výdaje vzniklé od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu