X
TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3
Úvod    Dotace    ZEMĚDĚLEC    TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

Ministerstvo zemědělství vyhlášeno 3. kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 - 2027. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 30.4.2024 - 21.5.2024.

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel

Podporované oblasti: 

 • podpora technologických investic v zemědělských podnicích vedoucí k redukci GHG a NH3 z rostlinné a živočišné výroby.

Způsobilé výdaje: 

Záměr a) Živočišná výroba

 • A) Technologie snižující emise NH3 v chovech skotu, drůbeže, prasat a prasnic (výstavba/rekonstrukce drážkované podlahy, roštové podlahy, robotická zařízení a shrnovacích lopat na odkliz kejdy, pořízení chemické či biologické pračky vzduchu)
 • B) Skladování kejdy a hnoje (výstavba/rekonstrukce skladovacích prostor a pořízení technologií statkových hnojiv s min. kapacitou 9měsíční produkce, aplikace pevného zastřešení jímek (kromě plynotěsného) a hnojišť

Záměr b) Rostlinný výroba

 • C) Technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy (zapravovače kejdy, injektory)
 • D) Technologie přesného dávkování dusíku a technologie pro precizní zemědělství (systém řízení sekcí rozmetadla, systém pro variabilní aplikaci hnojiv, plodinový senzor, systém pro spektrální analýzu zemědělských materiálů, rozmetadla hnoje a tuhých minerálních hnojiv s přesným a variabilním dávkováním, aplikátory a aplikační cisterny s přesným a variabilním dávkováním

Záměr c) Sklady digestátu a fugátu, akumulace bioplynu

 • E) výstavba koncových skladů digestátu a fungátu
 • F) Instalace pro akumulaci bioplynu (plynotěsné zastřešení v případě výstavby nového skladu, výstavba integrovaného plynojemu na stávajícím koncovém skladu, přestavba koncového skladu na dofermentor a výstavba integrovaného plynojemu, výstavba externího plynojemu

Výše dotace a způsobilých výdajů:

 • záměr a) 60 % ze způsobilých výdajů
 • záměr b) 50 % ze způsobilých výdajů
 • záměr c) 45 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 250 tis. Kč
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 30 mil. Kč

Podmínky:

 • u technologií snižující emise NH3 se musí jednat o kapacitu chovu pro méně než 40 000 ks drůbeže, nebo pro méně než 2 000 ks prasat na pořážku nad 30 kg nebo pro méně než 750 ks prasnic, a v chovech zvířat s emisemi NH3 z jednoho zařízení nižšími než 5 tun/rok
 • žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů
 • projekt se nesmí týkat ustájení s klecovou technologií
 • skladovací prostory pro skladování statkových hnojiv musí být po realizaci projektu zastřešené pevným zastřešením (např. plechová či stanová konstrukce)
 • v případě, že je žadatel chovatelem prasat nebo drůbeže, který nehospodaří na adekvátní výměře zemědělské půdy, ale aplikuje statková hnojiva vyprodukovaná vlastním chovem zvířat formou služby na zemědělskou půdu jiného subjektu, provozující rostlinnou výrobu, doloží platné smlouvy o aplikaci statkových hnojiv odpovídající ročnímu využití v rozsahu minimálně 600 hod/rok v případě aplikace tekutých statkových hnojiv, resp. Minimálně 250 hod/rok v případě aplikace tuhých statkových hnojiv
 • u záměru c) se projekt musí týkat zemědělské bioplynové stanice (zpracovávající zejména statková hnojiva a produkty rostlinné výroby)
 • u záměru c) sklad digestátu a fugátu, musí být po realizaci projektu opatřen plynotěsným zakrytím
 • u záměru c) pokud je předmětem projektu plynotěsné zastřešení koncových skladů digestátu a fugátu, musí být jímaný bioplyn spalován v kogenerační jednotce či na fléře, čištěn na biometan, nebo musí být jiným způsobem ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o ochraně ovzduší
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Drábová
+420 725 891 726
drabova@garanta-cz.eu