X
Úspory energií podnikatelských budov
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Úspory energií podnikatelských budov

Úspory energií podnikatelských budov

Úspory energie v podnikatelských objektech

 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty
 • Příjem žádostí o dotaci od 24. 5. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 10. 2025
 • Podporované aktivity:
  • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
  • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
  • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
  • využití odpadní energie
  • akumulace všech forem energie
  • efektivnější osvětlení
  • vegetační střechy
  • modernizace výrobních a technologických procesů

Výše dotace: 

 • dle regionu, ve kterém se projekt realizuje
  • Jihočeský kraj 55-70 % (dle výše úspory energie) ze způsobilých výdajů (výše dotace závisí na území regionu, ve kterém se dotčené podnikání nachází) - nesmí se jednat o území hl. m. Praha!

Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 625 tis. Kč.

Podmínky výzvy:

 • nesmí se jednat o rekonstrukci bytových či rodinných domů a veřejných budov 
 • podpořeny nebudou instalace FVE nad 1 MW a zdroje na biomasu nad 5 MW příkonu
 • nesmí se jednat o výměnu kolových či pásových vozidel
 • projekt nesmí být zahájen před podáním žádosti o dotaci
 • žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, nejméně po dobu dvou zdaňovacích období 
 • nutnost zveřejnit účetní výkazy za poslední dvě uzavřená období v Obchodním rejstříku

Další podmínky:

 • Součástí žádosti o dotaci musí být povinná příloha "Energetický posudek", který stanoví úsporu energie, která bude naplněna realizací projektu (stanoví odborná osoba)
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh (bude doloženo v Energetickém posudku)
 • Z dotace lze také získat finance na energetický posudek/projektovou dokumentaci/výdaje na organizaci výběrových řízení

Přílohy žádosti:

 • Energetický posudek 
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (je-li relevantní)
 • Report dat z energetického posudku 
 • Rozpočet
 • a další přílohy dle specifických podmínek

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193

prochazkova@garanta-cz.eu