X
Veřejná sídelní zeleň
Úvod    Dotace    OBEC    Veřejná sídelní zeleň

Veřejná sídelní zeleň

DOTACE NA ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVU VEŘEJNÉ ZELENĚ

 • Podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení funkčního stavu vč. dokončovací a rozvojové práce
 • Popis typového projektu: výsadba dřevin, ošetření dřevin a založení trávníku ve veřejném prostoru
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, školy, spolky, nadace, církve, obchodní společnosti, fyzické osoby podnikající a další
 • Výše dotace: 85 %
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout cca 5 000 000 Kč - případně existuje výzva z OP ŽP pro projekty nad tuto částku
 • Příjem žádostí o dotaci od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky výzvy:

 • Nutné biologické posouzení projektu (zhodnocení stávajícího stavu území a stávajících vegetačních prvků)
 • Navrhovaná opatření jsou v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (pokud jsou pro daná území zpracována) 
 • Jsou vysazovány stanovištně vhodné dřeviny, v případě přesahu do volné krajiny mimo sídla, pak pouze geograficky původní druhy vhodné pro dané stanoviště s výjimkou stávajících alejí téhož druhu a výsadeb ovocných dřevin a jejich odrůd

Způsobilé výdaje:

 • Částka dle Nákladů obvyklých opatření + DPH podle způsobilosti 
 • Dále také přípravné práce (zpracování PD, zpracování žádosti o dotaci, administrace VŘ, TDI aj.) až do 7 % výdajů z ceny za přímou realizaci

Přílohy k žádosti:

 • PD specifikující navržené aktivity (vč. mapových podkladů)
 • Inventarizace stávajících dřevin, vyhodnocení stavu vč. návrhu pro kácení a ošetřované dřeviny
 • Harmonogram prací a návrh pěstebních opatření po dobu udržitelnosti
 • Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření popř. výjimky příslušného orgánu ochrany přírody (je-li relevantní)
 • Vyhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů
 • Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu