X
Vytváření a obnova tůní
Úvod    Dotace    OBEC    Vytváření a obnova tůní

Vytváření a obnova tůní

DOTACE NA VYTVÁŘENÍ A OBNOVU TŮNÍ  (MOKŘADŮ)

 • Podpora projektů zaměřených na vytváření a obnovu tůné a mokřadů, tj. obnovení stabilní sítě krajinných prvků, které dokáží přirozeně zadržovat srážkovou vodu vč. zmírnění sucha
 • Popis typového projektu: vyhloubení tůno ve stávajícím terénu, svahování břehů a vytvoření členitého dna tůní, vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředí
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, školy, spolky, nadace, církve, obchodní společnosti, fyzické osoby podnikající a další
 • Výše dotace: 100 %
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout cca 5 000 000 Kč - případně existuje výzva z OP ŽP pro projekty nad tuto částku
 • Příjem žádostí o dotaci od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024
 • Nejzazší datum pro ukočení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podmínky výzvy:

 • Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ostatní přírodovědných hodnot (viz Biologické posouzení)
 • Navrhovaná opatření jsou v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (pokud jsou pro daná území zpracována)
 • Výsledný stav po realizaci projektu je z hlediska přirozených funkcí ekosystémů kvalitativně hodnotnější než stav před realizací projekt
 • Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků, mimo zastavěné území a zastavitelné pochy také bez fyzických překážek omezujících průchod krajinou a nebrání migraci živočichů s výjimkou stávajícího oplocení obor, dočasně umístěných lesnických oplocenek (po dobu ochrany proti zvěři) nebo pastevních ohradníků

Způsobilé výdaje:

 • Částka dle Nákladů obvyklých opatření + DPH podle způsobilosti
 • Dále také přípravné práce (zpracování PD, zpracování žádosti o dotaci, administrace VŘ, TDI aj.) až do 7 % výdajů z ceny za přímou realizaci

Přílohy k žádosti:

 • PD specifikující navržené aktivity (vč. mapových podkladů)
 • Popis, jak bude naloženo s odtěženým sedimentem
 • Stavební povolení s nabytím právní moci, vodoprávní povolení, územní rozhodnutí/souhlas,
  souhlas s ohlášením stavby / terénních úprav / udržovacích prací či jiná forma umístění či
  povolení stavby vydaná dle stavebního zákona
 • Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření popř. výjimky příslušného orgánu ochrany přírody (je-li relevantní)
 • Vyhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů
 • Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu