13. kolo příjmu žádosti PRV

V rámci 13. kola lze žádat na tato opatření:

Opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Kdo může žádat:

 • soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesa (PUPFL)
 • žadatel je v příslušném hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu držitelem lesních pozemků o min. výměře 3 ha

Způsobilé výdaje:

 • investice související s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L nebo s rekonstrukcí lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
 • investice související s rekonstrukcí stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
 • projekční a průzkumní práce a inženýrská činnost během realizace projektu
 • nákup pozemku

Výše dotace:

 • 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 100 tis. Kč
 • maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 8 mil. Kč

Podmínky:

 • žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci více žádostí, když bude každý projekt realizovat v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu
 • na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí
 • výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována pouze v případě, že realizací výdajů, nedojde v rámci lesního majetku ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu optimální
 • lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkce lesa)
 • v rámci jedné podané žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty

 


Opatření 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Kdo může žádat:

 • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Způsobilé výdaje:

 • odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (odstranění vyvrácených koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)
 • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (mimo sadby a síje smrku ztepilého při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem)
 • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři)

Limity způsobilých výdajů:

 • odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci – 115 000 Kč/ha
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním – 70 000 Kč/ha
 • umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách – 160 000 Kč/ha
 • umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách – 20 000 Kč/ha
 • ochrana založených porostů – 150 000 Kč/ha

Výše dotace:

 • 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 75 tis. Kč
 • maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 40 mil. Kč
 • výdaje lze spolufinancovat, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny v období, které zahrnuje dva kalendářní roky před rokem, ve kterém je podána žádost o dotaci a dobu do podání žádosti o platbu
 • část výdajů projektu, na které může být poskytnuta dotace musí být uhrazena až po podání žádosti o dotaci, tzn. není možné celý projekt realizovat před podáním žádosti o dotaci

 


Opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel (min. po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidovaný v Evidenci zemědělského podnikatele)

Podporované oblasti:

 • investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů
 • Vybrané nezemědělské činnosti, které budou podporovány – zejména zpracovatelský průmysl (výroba potravinářských výrobků, textilií, výrobky z papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd.), činnosti v oblasti stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
 • výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - projekt je zaměřen pouze na činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv

Způsobilé výdaje v opatření:

 • stavební obnova či nová výstavba provozovny (včetně bouracích prací, přípojek základní technické infrastruktury)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ „C“ „R“ „S-traktor“ nebo „OT-přípojné k traktoru“ nejsou způsobilé)
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • pořízení základního nábytku a výpočetní techniky
 • doplňující výdaje (úprava povrchů, manipulační plochy, odstavná a parkovací stání, oplocení)
 • nákup nemovitostí (max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů)

Výše dotace a způsobilých výdajů:

 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů
 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů
 • minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 200 tis. Kč
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 10 mil. Kč
 • podpora je poskytována v režimu de minimis

Další podmínky:

 • žadatel musí vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodařit v lese s min. výměrou 10 ha
 • většina biopaliva vyrobená žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji

 

Společnost GARANTA CZ a.s. je Vám připravena pomoci s realizací vašeho projektu, a proto nás neváhejte kontaktovat s případnými dotazy.

 


Investice do nezemědělských činností (pdf, 407 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více